Vi tror på barnens förmåga.

Våra barn är det viktigaste vi har – och för oss på Frida förskola innebär det förstås ett stort ansvar, men framför allt mycket glädje. Vi får vara med och utveckla barn till glada, kloka, trygga och ansvarsfulla individer. Precis som inom hela Fridaskolan är vårt gemensamma förhållningssätt gentemot barn och föräldrar en viktig hörnsten. All personal har ett ansvar för att bidra till en trevlig och trivsam atmosfär som ger en god miljö för lärande. En miljö där barn, föräldrar och personal känner sig sedda och välkomna.

Utveckling på egna villkor.

På Frida förskola vill vi skapa en stimulerande och varierad miljö så att alla barn, oavsett ålder och kön, kan hitta sina egna utmaningar. Vår vision är att ge barnen möjligheten att utvecklas på sina villkor. Det innebär att varje barn, genom nyfikenhet och kreativitet, ska känna lust inför lärandet. Att utbilda tågluffare i förskolans värld handlar till stor del om att alla vuxna har en stark tilltro till barnens egen förmåga, både när det gäller att utföra enkla saker i vardagen och att bygga kunskap för livet. En dag på vår förskola ska vara lustfylld, och barnen har bland annat möjlighet att pröva många kreativa arbetssätt. Vi arbetar exempelvis med bild, form, drama och musik där aktiviteter och arbetssätt är kopplade till förskolans nationella styrdokument.

 

Tydliga riktlinjer för alla.

Det finns många inslag i förskolornas verksamhet som vi ser som konstanter, bland annat våra riktlinjer. För att åstadkomma en god miljö arbetar vi kontinuerligt med innehållet i riktlinjerna, som i sin tur utgår från läroplansmålen. Vi har en gemensam förskoleagenda som skapar kvalitet. Alla Frida förskolor arbetar utifrån samma mål och riktlinjer, har gemensam kompetensutveckling och ett kontinuerligt samarbete.

Delaktighet i lärandet.

Andra återkommande delar i verksamheten är våra områdesarbeten, ett arbetssätt där vi integrerar läroplansmålen i olika uttrycksformer. All pedagogisk verksamhet planeras, genomförs och utvärderas givetvis utifrån gällande styrdokument. Vår digitala dokumentation ger barnen möjlighet att se och vara delaktiga i sitt eget lärande på ett tydligt och spännade sätt.