Vi tänker på miljön.

Fridaskolan bedriver ett målmedvetet miljöarbete, både på kort och lång sikt. Miljöperspektivet betonas i både läroplan och kursplaner, vilket innebär att elever och förskolebarn möter och arbetar med miljöfrågor som naturliga inslag i sin vardag. För Frida Utbildning finns dessutom ett ägardirektiv som tydligt anger en ekologiskt hållbar inriktning för våra olika verksamheter.

Självförsörjande av miljövänlig el.

Detta direktiv tar Frida Utbildning på allvar och satsade därför 2011 på miljövänlig el i form av vindkraft. Numera är vi med i Sveriges Vindkraftskooperativ (SVEF). Detta innebär i praktiken att den el som förbrukas på våra skolor kommer från förnyelsebara energikällor.

Svanenmärkt skolrestaurang.

Vårt miljöengagemang märks på olika sätt i vår vardag. Det är självklart för oss att vi tar hänsyn till etiska miljöaspekter och serverar närodlad, ekologisk mat i våra restauranger. Varje vecka serveras "Veckans miljösmarta", som innebär en säsongsanpassad måltid bestående av en stor andel grönsaker. Frida Utbildnings skolrestauranger är sedan juni 2013 licensierade med miljömärkningen Svanen. Det är vi först med i Norden, vilket vi är mycket stolta över. För att uppfylla Svanenmärkningens krav har vi förbättrat våra rutiner och sett till att minska vårt avfall genom källsortering. Vi ställer även krav på våra leverantörer att de har ett uttalat miljömedvetande.