Ett fritids för tågluffare.

Fridaskolornas fritidshem arbetar aktivt med utgångspunkt i våra riktlinjer och vår vision "Vi utbildar tågluffare". Vårt uppdrag är att bidra till att barnen utvecklas till trygga, kloka, glada och ansvarsfulla individer. Grundläggande för verksamheten är att skapa en god och trygg miljö för lek och lärande samt att ge barnen en meningsfull fritid.

Varje dag är ett litet kunskapsäventyr.

Varje skola har två fritidsavdelningar: en för förskoleklassbarnen och barnen i årskurs 1, och en avdelning för de äldre barnen upp till och med årskurs 5. Aktiviteterna planeras av pedagogerna, men utgår från barnens olika önskemål och intressen. Det kan handla om kreativt arbete med bild och form, teater, drama, idrott, snickeri eller musik. Vi är ute mycket, och tar med barnen på utflykter i närområdet – allt från skogsdungar till pulkabackar och badhus. En god balans mellan fri lek och planerade aktiviteter ger variation och bidrar till utveckling och ett lustfyllt lärande.

Fritids är en naturlig del av skolan.

När barnen blir äldre förbereder vi dem på att klara sig själva efter skolan. Det kan handla om allt från att hjälpa till att göra mellanmål till att läsa busstidtabeller, något barnen tycker är spännande och roligt. Fritidspersonalen har god kännedom om barnens skoldag, så att de kan vara ett värdefullt stöd för barnen i skolarbetet. Ofta är det fritidspersonalen som först möter barnen på morgonen och skapar en god start på dagen. Under delar av skoldagen deltar fritidspersonalen i verksamheten, vilket gör att de får en god kännedom om varje barns sociala och kunskapsmässiga utveckling. Fritidspersonalen kan på så sätt tillföra väsentlig kunskap om barnen vid till exempel utvecklingssamtal.