Extra stöd i elevernas vardag.

I Fridaskolornas elevhälsoteam finns skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykolog och specialpedagoger. Elevhälsans arbete utgår från ett pedagogiskt, socialt och medicinskt perspektiv. Allt för att vi ska kunna ge bästa möjliga stöd för våra elever.

Elevhälsan strävar efter att finnas i elevernas och pedagogernas vardagliga verksamhet. Det som betyder mest för barnens välbefinnande är ett gott socialt klimat. Tillsammans med övrig personal och i enlighet med Fridaskolornas riktlinjer är det därför elevhälsans uppdrag att skapa en skolmiljö där varje elev känner trygghet och respekt – en viktig grund för barnens sociala och kunskapsmässiga utveckling.  

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är elevhälsans viktigaste fokus. Elevhälsans roll är att på olika sätt stötta eleverna så att de når målen i skolan och dessutom får kunskaper om hälsosamma vanor.

Om en elev är i behov av särskilt stöd, arbetar elevhälsan tillsammans med pedagogerna och övrig personal med de insatser som barnet är i behov av. Elevhälsoteamen på varje skola leds av rektor.