Rutiner för att hantera klagomål

Enligt skollagen måste varje skola ha skriftliga rutiner för hur klagomål tas emot och hanteras. Vid Fridaskolorna gäller följande rutiner:

  • Den som vill framföra klagomål mot utbildningen ska vända sig till skolans rektor/förskolechef. Rektor/förskolechefen informerar Fridaskolornas styrelse om ärendet.
  • Rektor/förskolechefen ansvarar för att en utredning görs om det som klagomålet avser, samt att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister.
  • Rektor/förskolechefen ansvarar för att ärendet dokumenteras, för att återkoppling sker till den som lämnat klagomålet och för att Fridaskolornas styrelse informeras.
  • Om den som framfört klagomålet inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits ska klagomålet skriftligt beskrivas och lämnas till skolans rektor. Rektor lämnar därefter skrivelsen till Fridaskolornas styrelse, som tar över ansvaret för utredning, åtgärder och uppföljning.

Ladda ner och läs våra rutiner här.